---

How to Install Mono on Ubuntu 20.04

This tutorial covers the steps required to install Mono on Ubuntu 20.04.