---

How to install eSpeak on CentOS 8 / Ubuntu 18.04?

A post about how to install eSpeak on CentOS 8 and Ubuntu 18.04.