---

How to Install VirtualBox on Ubuntu

Virtualbox allows you to run a virtual machine on your PC. This shows how to install Virtualbox on Ubuntu and install and run virtual machine on your PC.